Навчальні програми

Освітня навчальна програма - це єдиний комплекс компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів у навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня.

Освітня програма має містити:

  • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

  • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

  • перелік, зміст, тривалість і взаємозв'язок освітніх галузей та предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;

  • форми організації освітнього процесу;

  • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

  • інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти).

Перелік освітніх компонентів передбачених освітніми програмами