Атестація


Увага! Документи на атетацію подати в строк до 20.10.2023 року на електронну пошту piskyshkola@gmail.com

.


В термін до 20.12. 2023 року можна подати заяви на позачергову атестацію за умови відповідності документів до нового Положення про атестацію.

.


Особливості атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників

ПОРЯДОК підвищення кваліфікації педагогічних працівників

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 800

2. Педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію.

3. Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

6. Пед. працівники можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами.

Основними видами підвищення кваліфікації є:

7. Педагогічні працівники з урахуванням професійних потреб, змісту власної викладацької діяльності та посадових обов’язків самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.

Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації установлюється в годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС). Один кредит ЄКТС становить 30 годин, за накопичувальною системою. За результатами проходження підвищення кваліфікації видається документ (сертифікат, свідоцтво тощо), дизайн якого визначається відповідним суб’єктом підвищення кваліфікації.

Зверніть увагу!

У документі про підвищення кваліфікації повинні бути зазначені:

Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу загальної середньої освіти не може бути менше ніж 150 годин на п'ять років. Мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти:

Облік годин підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за накопичувальною системою.


Увага! Курси, пройдені у міжатестаційний період зараховуються до загальної суми годин/кредитів!

Щороку до 25 грудня на засіданні педагогічної ради відбуватиметься розгляд та зарахування сертифікатів самоосвіти (для зарахування вони мають відповідати зазначеним раніше вимогам). Якщо пед. працівник не набрав потрібну кількість годин (кредитів) або не займався самоосвітою хоча б 1 рік (у міжатестаційний період), він втрачає присвоєні раніше кваліфікаційні категорії та звання.